ดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ก่อนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 นี้ดิฉันและทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่เพื่อเป็นการรวดเร็วสำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลสูงเนินซึ่งมี 19 หมู่บ้าน ดิฉันได้รับผิดชอบหมู่ 5 บ้านจะเนียง หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง และหมู่ 17 บ้านสำราญโกน

การปฏิบัติงาน

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 นั้นดิฉันได้ใช้วิธีขอความอนุเคราะห์กับท่านผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ให้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อเป็นความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูล ชาวบ้านแต่ละหมู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด และดิฉันได้เดินสำรวจและเก็บข้อมูลในแต่ละหลังคาที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูล ซึ่งในแต่ละหลังคาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในการนี้ดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจมาส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อให้ทางส่วนกลางนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู