1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3)กิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

MS01(3)กิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้านางสาวพิยดา กะรัมย์    ประเภท นักศึกษาจบใหม่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   MS01(3) : หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน   การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม

วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 ได้มีการนัดประชุมร่วมกับคณะทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้แนวทางเกี่ยวกับแผนงานของเดือนพฤษภาคมนี้  และให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของ 01 และ02 ลงในระบบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเก็บข้อมูล CBD   ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น เกษตรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น และผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid-19 ) และให้ทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 13 พฤษภาคม  2564 

ทางคณะทีมงานของตำบลสูงเนินและอาจารย์ประจำหลักสูตรของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงไปสำรวจความต้องการของชุมชนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  และ บ้านโชค หมู่ที่ 15 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดีด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชนด้วยค่ะ

VDO ประจำเดือนพฤษภาคม ของตำบลสูงเนิน

อื่นๆ

เมนู