ข้าพเจ้า นายชยพล เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(2) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนการรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล U2T ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยเก็บจากผู้นำชุมชนตำบลกระสัง ทั้ง 15 หมู่บ้านกำนันและตลอดทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ  โดยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน ในด้านอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจ ร้านอาหารประจำท้องถิ่น ที่พัก และโรงแรม พืชที่น่าสนใจของท้องถิ่น เกษตรกรประจำท้องถิ่น แล้วทำรวบรวมคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดส่งให้กับ อว. ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ในการนี้ กระผมจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชนตำบลกระสัง ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู