การที่ได้ออกไปพบกับพี่น้องในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ ใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” นั้น ได้ไปเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตัวเมือง ได้เห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง ความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชน การดำรงชีวิตแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่กันแบบพี่น้องๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีอะไรก็แบ่งปันกัน ซึ่งต่างจากสังคมเมืองที่อาศัยอยู่อาจจะชายคาเดียวกันแต่ไม่ค่อยรู้จักกัน ไม่มีจิตสาธารณะ การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็หายาก สิ่งที่พี่น้องในชุมชนมีก็ยังเป็นการอยู่ร่วมกันสมัครสมานสามัคคีกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็สังคมที่มีความสุขบนพื้นฐานแห่งการพัฒนาครับ

อื่นๆ

เมนู