ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนพฤษภาคมนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 4 หมู่บ้านในอำเภอกระสังได้แก่หมู่ 9 บ้านตลาดกระสัง, หมู่ 14 บ้านขาม, หมู่ 18 บ้านระโยงพัฒนา และหมู่ 19 บ้านอุดมธรรม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากรอกข้อมูลลงในระบบ U2T เพื่อส่งให้ส่วนกลาง

หลังจากที่ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 กันครบทั้ง 21 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อแจ้งเกี่ยวกับงานที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นคือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) ลงในระบบซึ่งข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานไปในบ้างหัวข้อแล้ว นั่นก็คือ หัวข้อที่พักหรือโรงแรม และหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น หลังจากนี้ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินงานเก็บข้อมูล CBD ในหัวข้อที่เหลือต่อไป

ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มอีก 1 ด้าน ได้แก่ รายวิชาด้านการเงิน (จำนวน 24 ชั่วโมง)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู