ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ  จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานแต่ละครัวเรือนในตำบลกระสัง ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม, หมู่ที่ 6 บ้านระโยงใหญ่, หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ และหมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง ก่อนลงพื้นที่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อขอความอนุเคราะห์  ในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการ์ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และผลกระทบอันเนื่องมาจากมาตรการต่างๆจากภาครัฐด้านสภาวะอารมณ์

ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมกันเพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา มีการพูดคุยถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการวางแผนงานให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนและการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อื่นๆ

เมนู