บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน  และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 โดยในการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง, หมู่ที่ 2 บ้านน้อย, หมู่ที่ 12 บ้านตาเบ้า, หมู่ที่ 15 บ้านท่าสว่าง และหมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทั้ง 5หมู่บ้าน เป็นไปอย่างราบรื่นชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี

และนอกจากนี้ภายในเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมทักษะ 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy, 2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy, 3) ด้านการเงิน Financial Literacy, 4) ด้านสังคม Social Literacy ครบทั้ง 4 ทักษะแล้ว

อื่นๆ

เมนู