ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤษาภาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บแบบฟอร์ม 01 และ 02 มาคีย์ข้อมูลลงบนเว็บ U2t เพื่อส่งส่วนกลาง และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และรายได้ของชุมชน ได้ลงเก็บข้อมูล CBD ถ่ายภาพและวิดิโอ เพื่อนำไปส่งส่วนกลาง

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสมาชิกเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังที่ทำงานประสานงานและช่วยกันอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู