ข้าพเจ้า นางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม01 02    จากหมู่5 บ้านหนองแขม หมู่6 บ้านระโยง หมู่17 บ้านป่าบุ หมู่4 บ้านหนองลิง หมู่7 บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก และหมู่13 บ้านสำโรง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลเป็นจริงและสามารถนำมาพัฒนาชุมชมตามเป้าหมาย

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่และลงเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 02 ภายในเวลาเดือนมีนาคม และได้ทราบถึงสภาพการเป็นอยู่ รายได้ และอาชีพของชาวบ้านเป็นยังไง และได้รู้ว่าส่วนใหญ่อาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ ชาวบ้าน ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนมาก ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หมู่5 บ้านหนองแขม หมู่6 บ้านระโยง หมู่17 บ้านป่าบุ หมู่4 บ้านหนองลิง หมู่7 บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก และหมู่13 บ้านสำโรง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

 

อื่นๆ

เมนู