ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการพูดคุย วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล คัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจากข้อมูลที่ได้เก็บก่อนหน้านี้ ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจึงได้มีการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ชาวบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่คัดเลือกเพื่อหาบริเวณที่เหมาะสมที่จะทำหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน อธิบายวิธีการ ขั้นตอน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เจ้าบ้านและเพื่อนบ้านได้ฟังเบื้องต้น

ในเดือนสิงหาคมนี้ ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ชี้แจงหัวข้อการทำงาน ขอบเขตการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

อื่นๆ

เมนู