ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน ได้มีการศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลในเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจและสอบถามครัวเรือนที่มีความต้องการ ความพร้อมของครัวเรือน พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมครัวเรือนในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินมาแล้ว ก็จัดประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมและคัดเลือกครัวเรือนที่พร้อมจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนนั้นๆเพื่อเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู