บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

      ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

      วันที่12 กุมภาพันธ์ ..2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการนัดผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน มาประชุม ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้ได้รับทราบและเพื่อที่ให้ผู้ดำเนินงานสามารถลงพื้นที่ชุมชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ .. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนิงงานรวมถึงคณะอาจารย์ ได้เริ่มการดำเนินการสำรวจศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับผู้นำชุมชนและประชาชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

      วันที่ 14-15กุมภาพันธ์ .. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลและจับพิกัด GPS ตามสถานที่ต่างๆของชุมชน เช่น วัด แหล่งน้ำประปาของชุมชน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น และทำการเก็บสำรวจข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ของบ้านตะเคียน หมู่ที่ 8 และ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

     วันที่16-17 กุมภาพันธ์ .. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเงินงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารแบบสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนทั้งหมด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

Tags:

อื่นๆ

เมนู