ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวีประเภทนักศึกษาตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการ                                 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงสำรวจพื้นที่ตำบลกระสังโดยมีหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน และได้ไปเก็บข้อมูล01และ02 มากรอกข้อมูลลงในระบบ  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรแพทย์ตำบลและชาวบ้านตำบลกระสังเพื่อไปสอบถามเกี่ยวกับอาชีพความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและประชาชนว่าอยากให้ทางมหาลัยช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างปัญหาในหมู่บ้านก็น่าจะมีเรื่องยาเสพติดขยะในหมู่บ้านหรือถังขยะไม่เพียงพอปัญหาความยากจนและการว่างานอยากให้มหาลัยเข้ามาช่วยสอนอาชีพแก่บุคคลว่างงานและผู้สูงอายุ ชาวบ้านตำบลกระสังก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดิฉันและทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ตำบลและชาวบ้านตำบลกระสัง https://www.youtube.com/watch?v=fOyuHHQEkw0

 

อื่นๆ

เมนู