ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โดย นาย ศักดิ์ชาญ โกบรัมย์
ในการปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือนหลังจากวางแผนงานก็ได้มีการนัดประชุมกับผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทุกหมู่โดยมีทั้งหมด 21 หมู่บ้านมาประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านระโยงพัฒนาหมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงการทำงานคงเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานตลอดจนเสร็จสิ้น      โครงการ
วันที่ 14 15 กุมภาพันธ์ 2564 กระผมและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้านเพื่อทำการเก็บข้อมูลและจับพิกัด GPS ตามสถานที่ต่างๆของชุมชน เช่น วัด แหล่งน้ำประปาของชุมชนเป็นต้นและทำการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและแบบสอบถามโควิด 19 ของบ้านตะเคียนหมู่ 8 และบ้านสวนใหม่หมู่ 3 ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านส่วนมากจะทำนาทำสวนไร่มัน ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดีครับ

อื่นๆ

เมนู