ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องจากเดือนเมษายน คือการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 โดยข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้มีการนัดหมายผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านเพื่อเก็บข้อมูล โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ได้เก็บข้อมูลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดกระสัง , หมู่ที่ 14 บ้านขาม , หมู่ที่ 18 บ้านระโยงพัฒนา และหมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม

ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และปรึกษาหารือพูดคุยวางแผนการทำงานในหัวข้อการลงพื้นที่ปักหมุดและการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายข้าวของช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 สำหรับชาวบ้านที่สนใจจะทำธนาคารน้ำใต้ดินกับทางโครงการ

อื่นๆ

เมนู