ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนตุลาคม   2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

การปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม

ในส่วนการทำงานของเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนการทำงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 3 ตุลาคม และข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่ การทำงาน ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ศึกษาข้อดี-ข้อเสียของระบบธนาคารน้ำใต้ดินไปด้วย

-การลงพื้นที่การทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าลงพื้นที่หมู่13 เพื่อสาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจานกับแม่บ้านหมู่13บ้านสำโรง

ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลกระสังขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือ

อื่นๆ

เมนู