บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน  2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ในเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนร่วมทีมได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 3 อย่าง ซึ่งได้แก่ งานแรก ได้ทำการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล, ที่พักหรือโรงแรมในท่องถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยว, แหล่งน้ำในท่องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, เกษตรกรในท่องถิ่น, ผู้ที่ย้ายถิ่นในช่วงโควิด 19 และอื่นๆ โดยงานในหัวข้อนี้ ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำงานแบ่งงานกันทำเป็นหัวข้อ และเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการกระจายงานกันทำในเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน งานต่อมาคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาการลงพื้นที่สำรวจตามหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาในข้อแรก เพื่อทำการสรุปผลสิ่งที่โดนเด่นของตำบลกระสัง เช่น ในตำบลกระสังเมื่อทำการสรุปผลแล้ว ผลที่ได้คือ มีความโดดเด่นด้านอาหาร ได้แก่ หมี่ยำ และอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ ที่อื่นไม่มี แต่ที่กระสังมีนั้นเอง งานสุดท้ายที่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำคือ ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่บ้านสำโรง หมู่  13 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะการปฎิบัติงานจะแบ่งกันทำงานเหมือนเดิม   เพื่อกระจายกลุ่มในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินและประโยชน์ของธนาคารน้ำใตดินกับชาวบ้านเป็นจุดๆ

แผนในการปฏิบัติงานของเดือนหน้าหรือเดือนธันวาคมคือ ทำการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ลงไปให้ความรู้

อื่นๆ

เมนู