บทความรายงานผลการดำเนินงาน ธันวาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานโครงการประจำตำบล
ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกท่านรวมถึงบัณฑิต ประชาชนและนักศึกษาและได้ดำเนินการลงพื้นที่ในหมู่ที่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล คณะกรรมการ หัวหน้าโครงการทุกท่าน เพื่อตรวจสอบหลุมธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้จัดทำมาและได้ดำเนินการให้คำแนะนำและอธิบายประโยชน์ของหลุม และมีการแก้ไข้หลุมธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนหนึ่งหลุม และหลุมอื่นๆได้เป็นไปตามกำหนด

              

 

อื่นๆ

เมนู