บทความ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

            ข้าพเจ้า นางสาวเขฌวดี ค้ำชู (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(1) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 21  บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน คือ หิน ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ยางรถยนต์ ท่อ PCV ผ้าแย้ง ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการตอนรับและความร่วมมือของชาวบ้านเป็นอย่างดี

           วันที่ 8 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมอาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมในครั้งนี้ คณบดีได้สอบถามการทำงานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และได้ทำการนัดวันในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 อีกทั้งยังได้สอบถามถึงปัญหา และอุปสรรคของการทำงานที่ผ่านมาตลอดทั้งโครงการ

อื่นๆ

เมนู