ข้าพเจ้านาย กฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหมู่บ้านและได้ทราบสภาพดินและความต้องการของชาวบ้าน ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและข้อดีข้อเสียในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและเฝ้าติดตามผลหลังการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

8 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และผู้ดูแลประจำโครงการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตำบลกระสัง

อื่นๆ

เมนู