ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

บทความในเดือนประจำเดือน ธันวาคม

ในการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564

ในส่วนของเดือนธันวาคมข้าพได้เข้าร่วมการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินและประชุมกระบวนการตรวจสอบหลุมธนาคารน้ำใต้ตินตอนจบโครงการร่วมกับคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล

การทำงานลงพื้นที่ในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และประสานงานติดต่อกับประชาชนและผู้ใหญ่บ้านในหมู่ 21 บ้านบ้านหนองปลาไหล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร

ข้าพขอขอบคุณผู้ไหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านหนองปลาไหล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู