ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้ง การจัดการข้อมูล PBM  CBD และ TSI เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางข้อมูลของแต่ละตำบล โดยผ่านระบบ Google Meet

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในโครงการช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการดำเนินงานรายตำบล TSI ในรูปแบบ pdf โดยใช้ต้นแบบ (pds,pdf)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และติดตามการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดิน ไตรมาสสุดท้าย ผ่านระบบ Google Meet

ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ 21 บ้านหนองปลาไหล เพิ่มอีก 10 หลุม จากก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้ว 30 หลุม รวมทั้งหมดเป็น 40 หลุมตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดําเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตําบลต่อไป

อื่นๆ

เมนู