บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนร่วมทีมได้ปฏิบัติงาน 2 อย่าง คืองานอย่างแรกคือการสรุปผลการทำงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมหรือการทำรายงาน TSI เพื่อส่งให้ส่วนกลาง และงานอย่างที่สองที่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำงานปฏิบัติภายในเดือนนี้ คือการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ ตำบลกระสัง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้ลงทำการ ซึ่งภายในเดือนนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้สาธิตการทำธนาคารน้ำใติดินในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง เพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งหมด 10 หลุม โดยกระจายเพื่อที่แต่ละหลุมออกไปในที่ต่างๆ ในพื้นที่หมู่ 21 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการทำธนาคารน้ำได้ดินเป็นอย่างดี แต่ได้เรียนรู้วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมกับประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วย

ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลาโครงการได้ทั้งสิ้น 40 หลุม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นโครงการ

อื่นๆ

เมนู