บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลพร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการทำธนาคารใต้น้ำในหมู่บ้านที่มีการดำเนินการ ซึ่งจากการประชุมออนไลน์ก่อนการลงพื้นที่ได้มีการลงมติกันว่าจะลงพื้นที่ ณ หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการตรวจสอบหลุมนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับมาตรฐาน รวมถึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำหลุมธนาคารน้ำใต้ดินไว้ใกล้กับพื้นที่การเกษตรจึงทำให้เมื่อมีน้ำในธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็จะสามารถดึงน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้ เป็นต้น

และนอกจากนี้การตรวจหลุมยังมีบางหลุมที่ทำยังไม่ได้มาตรฐานเพราะปากหลุมธนาคารน้ำใต้ดินในตันทำให้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ ช่วยกันแก้ไข้ทำให้ถูกต้องและได้รับมาตรฐาน และสามารถใช้ประโยชน์จากธนาคารน้ำใต้ดินให้กับพื้นที่การเกษตรได้

อื่นๆ

เมนู