รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564

 

               สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัชชา  ทะวิลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้เข้าปฏิบัติงานรวมกับทีมงาน  ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.  ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 5 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ทำการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2.เข้าร่วมการประชุมวางแผนการให้บริการประชาชนทางโทรศัพท์ที่โทรติดต่อเข้ามาสอบถามการสมัครประกันสังคมมาตรา  40  หรือกรณีมีปัญหาในการชำระเงินสมทบ

3.ติดต่อกับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่อำเภอหนองหงส์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องการลดอัตราเงินสมทบแต่ละทางเลือก ซึ่งทางประกันสังคมปรับลดให้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 ถึงเดือน มกราคม 2565

4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ในรูปแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง การผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน

จากการเข้าปฏิบัติงานเดือนแรก  ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู