ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม ได้มีการรวบรวมรายชื่อและสอบถามความประสงค์และความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินหลุมในความรับผิดชอบเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์

มีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงในหัวข้อการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน u2t และได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาและจัดทำรายงานในหัวข้อ รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาศที่ 2 ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู