บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำกิจกรรม 2 อย่างร่วมกัน ก็คือ กิจกรรมที่ 1 ทำการลงพื้นที่ในการเริ่มที่จะทะยอยทำธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลกระสังเพิ่ม โดยได้ทำการสำรวจเพื่อหาพื้นที่เพิ่มเติมในการลงพื้นที่ธนาคารน้ำใต้ดินหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วได้ทำการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้วในบางส่วน ส่วนในเดือนนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อที่จะหาพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมอีก หลังจากสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ปรึกษาหาหรือกันว่าจะทำพื้นที่ตรงไหนบ้าง เมื่อประชุมตกลงกันเสร็จสิ้นแล้วก็ทำการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในจุดนั้นทันที

  

กิจกรรมต่อมาคือ กิจกรรมที่ 2 แจกของสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโรคระบาดโควิด 19  เนื่องจากตอนนี้มีโรคระบาดโควิด 19 กำลังระบาดอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นคือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้โดย ในพื้นที่ราชการบางพื้นที่ต้องแปรมาเป็นพื้นที่สำหรับดูแลผู้ป่วย ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจึงมีความเห็นว่าจะนำของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู