บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม 2564 นั้นข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่บริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  บ้านสวนใหม่หมู่ที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้วางแผนการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนกรกฎาคม และได้โทรสอบถามประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ทำการลงพื้นที่ชุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

 มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน และชี้แจงในหัวข้อการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน u2t และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม  บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู