ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ MS01(1)

การปฏิบัติงานเดือนกันยายน

ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาโควิด-19ในแต่ล่ะพื้นที่ ก่อนที่ทีมงานจะลงพื้นที่ต้องผ่านการคัดกรอกก่อนและได้ตรวจสอบว่าพื้นที่จะลงมีความเสี่ยงหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในแต่ล่ะสัปดาห์โดยการแบ่งหน้าที่ให้ลงพื้นที่ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน 5 หลุมในเดือนนี้และต้องหาชาวบ้านมาดูทีมงานข้าพเจ้าสาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำโดยจะบรรยายไปถึงประโยชน์หรือข้อมูลในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลกระสังขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือ

อื่นๆ

เมนู