รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2564

           สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัชชา ทะวิลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้เข้าปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.              ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 5 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1.รับและตรวจสอบเอกสารจากผู้ที่มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

     

2.บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

         

3.ร่วมถ่ายทำวิดีโองานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง

   

   

4.เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธรูป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

   

   

5.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนมาตรา40 ในรูปแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง การชำระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านทาง shopee pay

 

จากการปฏิบัติงานเข้าสู่เดือนที่ 2 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู