ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งสิ้น 3 หลุม ได้แก่บ้านนายชม สิงคณิภา บ้านเลขที่ 38/1  และบ้านนายพงศ์วริณทร์ มาลัยทอง บ้านเลขที่45 หมู่ที่3 บ้านสวนใหม่ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในการวางแผนดำเนินงาน ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังเจ้าบ้านถึงความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขออนุญาติเจ้าบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านให้ความร่วมมืออย่างดี ในการเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติข้าพเจ้าได้ทำการประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์เพื่อง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์และปฏิบัติงาน

 วันที่ 12 กรกฎาคม 25564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยข้าพเจ้าได้เว้นระยะห่างและสวมแมสขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา 

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู