ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงเดือนสิงหาคม เกิดการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าและทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันนำถุงยังชีพบริจาคแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และแนะแนวแนวทางการป้องกันตนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด การดูแลสุขภาพ การเตรียมตัวก่อนการฉีดและหลังฉีดวัคซีน 

 

 14 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน และติดตามการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 10 หลุม ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู