ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน โดยผู้ดำเนินงานได้ประชุมวางแผนและทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน  ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บ้านคุณจารีย์ เจริญยิ่ง บ้านเลขที่ 295 หมู่ 3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

หลังจากทำการขุดธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู