ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์ พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม และลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง หลังจากได้ทำการติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านและครัวเรือนที่ประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

     

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสำโรง ที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานไปยังครัวเรือนที่ประสงค์ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

     

อื่นๆ

เมนู