ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกรกฏาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน

โดยผู้ดำเนินงานได้ประชุมวางแผนและทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ลงพื้นที่ไปยังครัวเรือนที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู