ข้าพเจ้า นางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ประเภท นักศึกษา ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงพื้นที่สำรวจที่ตำบลกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด21หมู่บ้าน โดยได้ไปประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแลัตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สารวัตร แพทย์ตำบลและชาวบ้านในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง และได้พูดคุยกับกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่อาศัยและทำมาหากิน อาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและครอบครัวของตัวเอง และได้รู้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในตำบล มีอาชีพค้าขาย เลี้ยงสัตว์และรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพปลูกผักเป็นรายได้เสริม ในขณะที่ทำแบบฟอร์ม01 ก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน และ ความต้องการของชุมชนที่อยากให้มหาลัยเข้ามาช่วยเหลือ ก็ได้รู้ว่ามีปัญหาความยากจนและยาเสพติดเป็นอยากมากและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนความต้องการที่อยากให้มหาลัยเข้ามาช่วยเหลือก็คือ อยากให้อาจารย์และนักศึกษาเข้ามาสอนอาชีพในกับคนว่างงานหรือหาอาชีพให้ผู้สูงอายุ ส่วนเกษตรกรก็อยากให้เข้ามาสอนการทำเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน สารวัตร กำนัน แพทย์ตำบลและชาวบ้านตำบลกระสัง ที่ให้ความร่วมมือในการตอแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

อื่นๆ

เมนู