ข้าพเจ้านายชยพล  เนื่องมี  ประชาชนที่ได้ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ ของตำบลกระสัง เพื่อนำมาศึกษาในการพัฒนาชุมชน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ได้พบเจอมีแต่ความเรียบง่าย และความสามัคคีกลมเกลียว ในชุมชนทำให้ความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันยังเป็นไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น     

 

อื่นๆ

เมนู