บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

ในการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์นี้ เริ่มต้นจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือน หลังจากวางแผนงานก็ได้มีการนัดประชุมผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทุกหมู่ โดยมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน มาประชุมกัน  ณ ศาลากลางหมู่บ้านระโยงพัฒนา หมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านให้ผู้นำชุมชนเข้าใจ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ

เมื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และวางแผนการทำงานให้กับทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันแล้วจึงเริ่มเก็บข้อมูลในส่วนของผู้นำชุมชนในเบื้องต้น ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน ส่วนที่ต้องการการแก้ไข ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็จัดประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่วางแผนการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในรายงานส่วนของศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย และเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู