ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนพฤษภาคม ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ประชุมเกี่ยวกับการทำงานและได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้มที่เก็บข้อมูล CBD โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ เนื่องจากช่วงนี้ยังมีการระบาดของโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมได้ จึงแบ่งงงานในการเก็บข้อมูลและสำรวจแหล่งน้ำกับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำไปด้วย

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจแล้วทางผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป

นอกจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการแบ่งงานการกรอกข้อมูลโควิด 02 ลงในระบบ U2T โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายทั้งหมด 3 หมู่บ้านรวม 165 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านหนองลิง หมู่ 9 บ้านตลาดใต้ และหมู่ 12 บ้านตาเบ้า

 

https://youtu.be/aGZ4M64iCz0

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู