ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์  พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ ได้ร่วมทำการลงพื้นที่ ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ 3 เพื่อแนะแนวแนวทางการป้องกันตนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด การดูแลสุขภาพ การเตรียมตัวก่อนการฉีดและหลังฉีดวัคซีน และได้ร่วมทำการสำรวจความต้องการของชาวที่มีความประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพแวดล้อม เพื่อคัดเลือกครัวเรือนทำธนาคารน้ำใต้ดิน และติดต่อประสานไปยังเจ้าของพื้นที่ เพื่อทำการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู