บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

                   ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี(นักศึกษา)  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

                  ในการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม  2564 เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคมโดนผลกระทบจากปัญหาโควิท-19 ในระยะที่3 จึงไม่สามารถออกไปลงพื้นที่ได้ ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้วิเคาะข้อมูลและคีย์ข้อมูลในบางส่วนที่ตกหลน ของแบบฟอร์ม01 และแบบฟอร์ม 02

                  จากสถาณการณ์ระบาดของโควิด-19 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้เตรียมตัวและเตรียมข้อมูลเพื่อทำงานตามหัวข้ออื่นไว้ล้วงหน้าเพื่อจะได้สดวกและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู