ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนเมษายนนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 4 หมู่บ้านในอำเภอกระสัง ได้แก่หมู่ 1 บ้านกระสัง, หมู่ 2 บ้านน้อย, หมู่ 12 บ้านตาเบ้า และหมู่ 15 บ้านท่าสว่าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้านดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น ชาวบ้านต้อนรับแบบเป็นกันเองมาก และให้ความร่วมมือดีมากเช่นกัน

ในการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 2 ด้าน ได้แก่ รายวิชาด้านดิจิทัล Digital Literacy (จำนวน 20 ชั่วโมง) และรายวิชาด้านสังคม Social Literacy (จำนวน 20 ชั่วโมง)

 

 

อื่นๆ

เมนู