ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนเมษายนต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม คือการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 โดยข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้มีการนัดหมายผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านเพื่อเก็บข้อมูล โดยในเดือนเมษายนนี้ได้เก็บข้อมูลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง , หมู่ที่ 2 บ้านน้อย , หมู่ที่ 12 บ้านตาเบ้า และหมู่ที่ 15 บ้านท่าสว่าง

ในเดือนเมษายนนี้ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปรึกษาหารือพูดคุยถึงการทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาในการทำงานต่างๆและวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น และได้ดำเนินการฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ

เมนู