ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์นั้น ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง ได้ทำการจัดประชุมผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 โดยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทั้ง 21 หมู่บ้านได้เข้าใจ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ อีกทั้งข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำการเก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับผู้นำชุมชนตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และได้ทำการเก็บแบบสำรวจข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และแบบสำรวจข้อมูล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ของหมู่ 8 บ้านตะเคียน และหมู่ 3 บ้านสวนใหม่ หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนทั้งหมด นำมาคีย์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 เข้าสู่ระบบ U2T

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงบทความในลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู