บทความรายงานผลการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนพฤศจิกายน 2564 นั้นเป็นการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้าด้ทำการลงพื้นที่หมู่ 8และ หมู่ 13 เพื่อทำการกรอกข้อมูลCBD และข้าพเจ้าและทีมได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล Pain point (SWOT,VROI) และนำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ G-map โดยการจัดทำสไลด์

 

 

ข้าพเจ้าและทีมการดำเนินงานได้ทำการติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อนัดวันและจัดหาผู้มีความประสงค์ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้นข้าพเจ้าและทีมได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เรียบร้อยและทำการลงพื้นที่ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ผู้ประสงค์ที่ต้องกการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้รับการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ย้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี ทั้งนี้การดำเนินงานการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู