บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวปิยพร จดแตง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนมีนาคมต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 โดยข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้มีการนัดหมายกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ตามวันและเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านสะดวกที่จะให้เข้าพื้นที่ได้ และได้เริ่มลงพื้นที่กันในวันที่ 3 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่ ,วันที่ 6 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม , วันที่ 7 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 6 บ้านระโยงใหญ่ , วันที่ 9 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ และวันที่ 10 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 4 บ้านหนองลิงโดยตลอดทั้งเดือนข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01,02 ต่อไป

ในวันที่ 11 มีนาคม ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในหัวข้อเกี่ยวกับระบบการทำงาน พูดคุยถึงการทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาในการทำงานต่างๆและวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู