บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน  2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการลงพื้นที่ในการสำรวจพื้นที่ในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง รวมทั้งได้ทำการสำรวจความต้องการของชาวบ้านในเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และนอกจากนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีน การเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการฉีดวัคซีน วิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิค 19

หลังจากได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกก็ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้้งหมด เพื่อสรุปผลของข้อมูล โดยผลข้อมูลที่ได้สำรวจชาวบ้านคือ ชาวบ้านส่วนมากมีความประสงค์ต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยในเดือนนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ทำการคัดเลือกพื้นที่ ทำเลที่เหมาะสมสำหรับที่จะทำธนาคารน้ำใต่ดิน 10 จุด และได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

อื่นๆ

เมนู