สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวมกับทีมงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 5 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เข้าเดือนที่ 6 ของการปฏิบัติงานหลักๆของเรา คือ การออกพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกันตนในมาตรา 40 ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการประกันตนที่ดีและนำข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้เป็นชุมชน 100%  แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ระบาดในระลอกใหม่จึงทำให้ไม่ได้ลงพื้นชุมชน แต่ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายในสำนักงานแทน เช่น  1)จัดทำวิดีโอและอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  2)การบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  3)จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน เช่น หนังสือการกำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 หนังสือการขอรับประโยชน์ทดแทนประกันสังคมกรณีชราภาพ  4)จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

ซึ่งเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่มาระบาดระลอกใหม่ในชุมชนที่จะลงพื้นที่ จึงทำให้ทางสำนักงานต้องป้องกันและงดการลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ และอยู่ในพื้นที่แออัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดดังกล่าว

  

อื่นๆ

เมนู