ข้าพเจ้า นางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

1. การดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม นี้ต่อเนื่องมาจากเดือน เมษายน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามโควิด 19 ณ หมู่ที่ 9 ตลาดกระสัง ,หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม ,หมู่ที่ 18 บ้านระโยงพัฒนา และหมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม

2. กรอกข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามโควิด 19 ลงระบบ

3. ลงพื้นที่ปักหมุดในหัวข้อที่พัก/โรงแรม และเกษตรกรในท้องถิ่น

เดือนนี้ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐกำหนด

อื่นๆ

เมนู