สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวมกับทีมงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 8 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เข้าเดือนที่ 7 ของการปฏิบัติงานหลักๆของเรา คือ การออกพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกันตนในมาตรา 40 ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการประกันตนที่ดีและนำข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้เป็นชุมชน 100% ที่มีหลักประกันตนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  ออกหน่วยลงพื้นที่ ตำบลแคนดง อำเภอเเคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัพยกรมนุษย์ทุกช่วงวัย (หลักสูตรการนวดมือ การนวดเท้า) การบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ในรูปแบบคลิปวีดีโอ คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

อื่นๆ

เมนู